74 e
h — 4 Μαρτίου 2018
Κοινωνία
ΠΑΓΙΔΑ
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΤΥΦΛΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΥΛΑΜΠΙΑΣ ΡΕΒΗ
[email protected]
Υπό τον διαρκή φόβο ζουν συμπολίτες μας με προβλή-
ματα όρασης, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι μετά την πραγ-
ματοποίηση συναλλαγών παρουσία μαρτύρων -όπως
απαιτείται βάσει νόμου- έγιναν στόχος ληστών.
ΣT
αδίστακτων κακοποιών αλ-
λά και ατόμων υπεράνω πάσης
υποψίας, που προθυμοποιήθηκαν
να τους βοηθήσουν και στη συνέ-
χεια τους λήστεψαν, γίνονται αρκε-
τοί τυφλοί συμπολίτες μας. Οπως
καταγγέλλει στο «Εθνος της Κυριακής» το
προεδρείο της Πανελλήνιας Ενωσης Τυ-
φλών, οι ιστορίες αυτές δεν γίνονται γνω-
στές, καθώς τα περισσότερα θύματα λόγω
της έλλειψης όρασης και των αντικειμενι-
κών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν φο-
βούνται να καταγγείλουν τα περιστατικά
αυτά στην Αστυνομία υπό τον φόβο εκδί-
κησης των δραστών. Ο «Χάρης Κ.», ο οποί-
ος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία
του, είναι ένας από τους λίγους τυφλούς
που και τις δύο φορές που έπεσε θύμα λη-
στών απευθύνθηκε στις Αρχές.
«Η πρώτη επίθεση σε βάρος μου έγινε
λίγη ώρα μετά την επίσκεψή μου σε τρα-
πεζικό υποκατάστημα στην πλατεία Αττι-
κής. Είχα πάει μόνος και όπως και άλλες
φορές ζήτησα από τον κόσμο να έρθουν
δύο ως μάρτυρες στη συναλλαγή μου, κα-
θώς αν είσαι τυφλός δεν σε εξυπηρετούν
εάν δεν έχεις δύο μάρτυρες μαζί σου. Αφού
έκανα ανάληψη του χρηματικού ποσού
που επιθυμούσα, κατευθύνθηκα προς το
σπίτι μου. Κάποιοι από την τράπεζα, που
άκουσαν ότι είμαι τυφλός, και είδαν ότι
έκανα ανάληψη, με ακολούθησαν. Οταν
έφτασα στην είσοδο της πολυκατοικίας,
μπήκαν και εκείνοι μαζί μου στο κτίριο.
Στη συνέχεια, χωρίς να μου πουν κουβέ-
ντα, μου επιτέθηκαν και με ξυλοκόπησαν
άγρια. Είχα μαζί μου 600 ευρώ, τα χρήμα-
τα δηλαδή που μόλις είχα σηκώσει από
την τράπεζα. Τα άρπαξαν και επίσης πήραν
την ταυτότητα και το βιβλιάριό μου, αφή-
νοντάς με σε άθλια κατάσταση. Από το
πολύ ξύλο είχα χάσει τις αισθήσεις μου
και χρειάστηκε να νοσηλευτώ για δέκα
ημέρες στο Λαϊκό Νοσοκομείο μέχρι να
συνέλθω» μας λέει. «Τον Σεπτέμβριο του
ίδιου έτους έκαναν και διάρρηξη στο δια-
μέρισμα όπου μένω με τη σύζυγό μου, η
οποία επίσης είναι τυφλή. Με τη γυναίκα
μου ευτυχώς τότε λείπαμε από το σπίτι. Οι
δράστες μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί,
αλλά πιστεύω ότι ήταν οι ίδιοι που με ξυ-
λοκόπησαν και με έστειλαν στο νοσοκο-
μείο. Επειτα από όλα αυτά, ακόμη και σή-
μερα έχουμε έντονο φόβο ότι μπορεί να
ξαναγίνουμε στόχος και πλέον είμαι πολύ
επιφυλακτικός και προσεκτικός με όλους
τους ανθρώπους» προσθέτει.
Το «Εθνος της Κυριακής» επισκέφθηκε
τα γραφεία της Πανελλήνιας Ενωσης Τυ-
ΘΥΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΔΕΙΩΝ
e
h — 4 Μαρτίου 2018 75
Η Πανελλήνια Ενωση
Τυφλών προτείνει εδώ
και χρόνια τη θέση
των μαρτύρων στις
συναλλαγές να την
αναλαμβάνουν τραπε-
ζικοί υπάλληλοι.
φλών στην Ομόνοια, από όπου τα τελευταία
χρόνια έχουν αποσταλεί αρκετά αιτήματα
προς αρμόδιους φορείς, στα οποία ζητούν
να καταργηθεί το «προαπαιτούμενο» βάσει
του οποίου κάθε πρόσωπο που εμποδίζεται
στην ασφαλή ανάγνωση εγγράφων θα πρέ-
πει να συνοδεύεται από δύο μάρτυρες.
Ανταυτού προτείνουν τη θέση των μαρτύ-
ρων να την αναλαμβάνουν τραπεζικοί
υπάλληλοι. Ο λόγος είναι ότι αρκετοί δεν
έχουν κάποιον δικό τους άνθρωπο που
μπορούν να εμπιστευθούν πλήρως, με
αποτέλεσμα να αναγκάζονται να απευθύ-
νονται σε άτομα που δεν γνωρίζουν πολύ
καλά, οπότε είναι «ευάλωτοι» σε επιθέσεις
από επιτήδειους. Οπως καταγγέλλουν στο
«Εθνος της Κυριακής», αρκετά μέλη της
Πανελλήνιας Ενωσης Τυφλών έχουν πέσει
θύματα εξαπάτησης ή ληστείας από συνο-
δούς που υποτίθεται ότι θα τους βοηθούσαν
προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις
τραπεζικές συναλλαγές τους. Ομως δεν εί-
ναι λίγες οι φορές που έχουν πέσει θύματα
απάτης, ληστείας και κλοπής από ανθρώ-
πους οι οποίοι δέχτηκαν πρόθυμα να τους
«βοηθήσουν» ή από επιτήδειους που τους
παρακολούθησαν μέχρι τα σπίτια τους.
ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
Η σκέψη ότι η διαδικασία της ολοκλήρωσης
μιας τραπεζικής συναλλαγής, όπως η ανά-
ληψη χρημάτων, στον γκισέ οποιασδήποτε
τράπεζας θα μπορούσε να αποτελεί προ-
σβολή για την προσωπικότητα ενός ατόμου,
θέτοντάς το παράλληλα σε κίνδυνο, ίσως
περνά από το μυαλό λίγων. Ωστόσο η πραγ-
ματικότητα είναι ότι αρκετοί συνάνθρωποί
μας νιώθουν ότι αποτελεί πλήγμα στην
αξιοπρέπειά τους και φοβούνται για τη σω-
ματική τους ακεραιότητα και ασφάλεια.
Σε μία από τις πιο πρόσφατες κινήσεις
του, τον περασμένο Ιούνιο, το δικαστικώς
αναγνωρισμένο σωματείο απέστειλε σχε-
τική επιστολή προς τον διοικητή της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα,
ζητώντας «την προσωπική του παρέμβαση
όσον αφορά την εξυπηρέτηση τυφλών
ατόμων στις τραπεζικές συναλλαγές τους
και πιο συγκεκριμένα, αφού κατά τον νόμο
απαιτούνται δύο μάρτυρες για την κατο-
χύρωση των δύο πλευρών κατά τη συναλ-
λαγή, αυτοί να είναι υπάλληλοι του εκά-
στοτε υποκαταστήματος της τραπέζης,
ώστε να μην υποχρεώνεται ο κάθε τυφλός
να χρησιμοποιεί τυχόν αναξιόπιστους
μάρτυρες, οι οποίοι τελικώς μπορεί να
προβούν σε δυσάρεστες για τον τυφλό
πράξεις, όπως ληστεία, κακοποίηση κ.λπ.».
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Την ίδια επιστολή έστειλαν και στη διοί-
κηση των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών,
δηλαδή προς τις Εθνική Τράπεζα, Τράπε-
ζα Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank.
Στην πρώτη περίπτωση, όπως υποστηρί-
ζουν, όσες φορές έχουν επικοινωνήσει
τηλεφωνικά για να ρωτήσουν ποια είναι
η πορεία του αιτήματός τους, λαμβάνουν
την απάντηση ότι δεν είναι αρμόδια η ΤτΕ,
αλλά τα υπουργεία Οικονομικών ή Εργα-
σίας. Στη δεύτερη, όπου στάθηκαν πιο
τυχεροί, και οι τέσσερις τράπεζες ανταπο-
κρίθηκαν γραπτώς. Αν και στην απαντη-
τική τους επιστολή δείχνουν κατανόηση
και διάθεση για παροχή εσωτερικής βοή-
θειας -βάσει της Πανελλήνιας Ενωσης
Τυφλών-, μόνο η Alpha Bank επί της ου-
σίας έχει λύσει αυτό το ζήτημα.
«Δυστυχώς στις τράπεζες υπάρχει ένα
καθεστώς κατά το οποίο ένας τυφλός, και
ειδικά εάν είναι μοναχικό άτομο, που δεν
έχει σύζυγο και οικογένεια, δεν θα μπορέ-
σει να εξυπηρετηθεί. Εάν πάει για να κάνει
ανάληψη, για παράδειγμα, δεν θα τα κα-
ταφέρει εάν δεν φέρει μαζί του μάρτυρες.
Αυτό ισχύει πολλά χρόνια, αλλά είναι κάτι
που πρέπει να αλλάξει. Κάποτε δεν είχαμε
τόσο έντονο πρόβλημα, ο κόσμος μας βο-
ηθούσε. Τώρα έχουμε έξαρση των ληστει-
ών και ακόμη και κάποιος που μπορεί να
προθυμοποιηθεί να μας βοηθήσει για να
περάσουμε τον δρόμο μπορεί να το κάνει
για να δει εάν βλέπουμε και για να διασκε-
δάσει αφήνοντάς μας εκτεθειμένους στη
μέση του δρόμου ανάμεσα σε αυτοκίνητα
εν κινήσει» αναφέρει ο Κωνσταντίνος Πα-
παβασιλόπουλος, γενικός γραμματέας της
Ενωσης, μουσικός και συνταξιούχος τρα-
πεζικός υπάλληλος. «Τα ΑΤΜς δεν μιλούν
ούτε έχουν σύστημα για τυφλούς και κά-
ποιος που δεν έχει δουλέψει σε τράπεζα
για να τα γνωρίζει δεν μπορεί να εξυπη-
ρετηθεί από αυτά. Το ίδιο δεν μπορεί να
κάνει και κάποιος με τις ηλεκτρονικές συ-
ναλλαγές στις οποίες δεν είναι εξοικειω-
μένος, ιδίως όταν πολλοί δεν γνωρίζουν
ούτε το σύστημα Braille. Συνεπώς η μόνη
επιλογή που έχει είναι να πάει στο ταμείο
της τράπεζας» προσθέτει.
«ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ»
«Πέρα από θέμα ασφάλειας είναι και θέμα
αξιοπρέπειας, η οποία καταρρακώνεται.
Το πρόβλημα για εμένα είναι όταν θέλω
να πάρω, για παράδειγμα, τη σύνταξή μου
καθώς είμαι άνω των 80 ετών. Οταν μου
λένε για να πάρεις τα λεφτά σου -που τα
δικαιούμαι- φέρε μου δύο μάρτυρες, τότε
τι μου απομένει να κάνω; Να φωνάξω δύο
αγνώστους για να με εξυπηρετήσουν. Και
τις περισσότερες φορές αυτό κάνουμε οι
τυφλοί: λέμε στον κόσμο στην τράπεζα που
έχει πάει για δικές του δουλειές να έρθουν
δύο να βάλουν μία υπογραφή για να τε-
λειώνουμε. Και ποιος μου λέει εμένα ότι
ένας από όλους αυτούς που με άκουσαν
στην τράπεζα δεν θα με ακολουθήσει για
να με ληστέψει;» επισημαίνει από την
πλευρά του ο Πέτρος Καραβασίλης, ιδρυ-
τής και επίτιμος πρόεδρος της Πανελλή-
νιας Ενωσης Τυφλών. «Και οι τυφλοί είναι
άνθρωποι και έχουν ψυχή. Κινδυνεύουμε
άμεσα από αυτήν τη διαδικασία, η οποία
όχι μόνο μας εκθέτει σε κίνδυνο, αλλά μας
προσβάλλει και καταρρακώνει διαρκώς
την προσωπικότητά μας. Εμείς δεν βλέ-
πουμε και αν εσύ μου κάνεις κακό και εγώ
σε καταγγείλω, τότε ποιος μου λέει εμένα
ότι εσύ που με βλέπεις δεν θα έρθεις να με
εκδικηθείς;» διερωτάται ο πρόεδρος της
Ενωσης, Κωνσταντίνος Καραμάνος. «Ζού-
με με τον φόβο και είναι ντροπή ενώ μπο-
ρούν να βγάλουν ένα βάρος από επάνω
μας να μας φέρονται με αυτόν τον τρόπο
και να μας αγνοούν» καταλήγει.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η παρουσία
δύο μαρτύρων για την ολοκλήρωση των
συναλλαγών είναι νόμος του κράτους.●

«ΠΕΡΑ ΑΠΟ θέμα
ασφάλειας είναι
και θέμα αξιο-
πρέπειας, η
οποία καταρρα-
κώνεται» τονί-
ζει ο Πέτρος
Καραβασίλης,
ιδρυτής και
επίτιμος πρόε-
δρος της Πανελ-
λήνιας Ενωσης
Τυφλών.

«ΤΑ ΑΤΜ ς δεν
μιλούν ούτε
έχουν σύστημα
για τυφλούς»
επισημαίνει ο
Κωνσταντίνος
Παπαβασιλόπου-
λος, γ.γ. της
Ενωσης.

«ΖΟΥΜΕ ΜΕ τον
φόβο και είναι
ντροπή» εξηγεί
ο πρόεδρος
της Ενωσης,
Κωνσταντίνος
Καραμάνος.

ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ το
σωματείο απέ-
στειλε σχετική
επιστολή προς
την Τράπεζα της
Ελλάδος, ζητώ-
ντας παρέμβαση.
4
1
2
3
ΕΘΝΟΣ/ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΕΘΝΟΣ/ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΕΘΝΟΣ/ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ
AΠEMΠE